اندازه شرکت:

 به منظور محاسبه اندازه شرکت به پیروی از افشاری و همکاران (1391) از لگاریتم طبیعی جمع درآمدهای شرکت استفاده شد.

اهرم مالی:

به منظور محاسبه اهرم مالی به پیروی از کابالرو و همکاران (2014) از مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها استفاده شد.

 

[1] Caballero